#
Language

Protipožarni sistemi

Na področju avtomatskih gasilnih sistemov imamo veliko izkušenj. To potrjujejo mnogi izvedeni objekti v domovini in tujini. Na področju protipožarnih sistemov sodelujemo s svetovno znanim proizvajalcem opreme MINIMAX s sedežem v Nemčiji ter z drugimi priznanimi proizvajalci gasilne opreme.

Projektiranje

Naši stro­kov­nja­ki bodo skrb­no pre­u­či­li vašo zah­te­vo za vgra­dnjo po­žar­ne za­šči­te in po­i­ska­li naj­bolj­šo re­ši­tev za vsak pri­mer po­se­bej. Vse spe­ci­al­ne zah­te­ve bodo po po­tre­bi pre­ver­je­ne na objek­tu.


Izvedba instalacij

Po­žar­na za­šči­ta mora vedno obra­to­va­ti pra­vil­no, zato mo­ra­jo biti vgra­je­ni pra­vil­no iz­bra­ni ma­te­ri­a­li naj­bolj­še ka­ko­vo­sti. Iz­ku­še­ni iz­va­jal­ci del s po­treb­nim stro­kov­nim zna­njem so pogoj, da bo in­sta­la­ci­ja kva­li­te­tno iz­ve­de­na.


Prodaja opreme

Na enem mestu omo­go­ča­mo nakup ce­lo­tne opre­me ak­tiv­nih ga­sil­nih sis­te­mov sve­tov­no pri­zna­nih pro­i­zva­jal­cev po kon­ku­renč­nih cenah. Z na­ši­mi dol­go­le­tni­mi iz­ku­šnja­mi nu­di­mo kupcu pra­vil­ne teh­nič­ne in­for­ma­ci­je in iz­bi­ro ustre­zne­ga ar­ti­kla.


Zagon in šolanje

Pra­vil­ni zagon in vzpo­sta­vi­tev obra­to­val­ne funk­ci­je ga­sil­ne­ga sis­te­ma je pogoj za za­ne­slji­vo in varno de­lo­va­nje ak­tiv­ne po­žar­ne in­sta­la­ci­je. Naši stro­kov­nja­ki bodo pre­ve­ri­li vse do­se­že­ne ve­li­či­ne in­sta­la­ci­je ter po pra­vi­lih stro­ke opra­vi­li zagon (com­mis­si­o­ning) ga­sil­ne­ga sis­te­ma. Dobro iz­šo­la­ni upra­vljav­ci ga­sil­nih sis­te­mov za­go­ta­vlja­jo dobro sta­nje in­sta­la­ci­je, zato vas bodo naši stro­kov­nja­ki se­zna­ni­li z vsemi po­treb­ni­mi na­lo­ga­mi, ki so po­treb­ne za upra­vlja­nje z in­sta­la­ci­jo.

Vzdrževanje in servis

Še tako dobro pro­jek­ti­ran in iz­ve­den ga­sil­ni sis­tem brez re­dne­ga ser­vi­si­ra­nja ne bo za­go­ta­vljal za­ne­slji­ve­ga de­lo­va­nja. Naši ser­vi­ser­ji vam za­go­ta­vlja­jo ustre­zne in pra­vo­ča­sne pre­gle­de ga­sil­nih sis­te­mov, v pri­me­ru okva­re pa stro­kov­no od­pra­vo napak. Tako bodo vaši ga­sil­ni sis­te­mi lahko brez­hib­no de­lo­va­li dolgo vrsto let.

#

Vrste protipožarnih sistemov