Iskanje

Protipožarni sistemi

Na področju avtomatskih gasilnih sistemov imamo veliko izkušenj. To potrjujejo mnogi izvedeni objekti v domovini in tujini. Na področju protipožarnih sistemov sodelujemo s svetovno znanim proizvajalcem opreme MINIMAX s sedežem v Nemčiji ter z drugimi priznanimi proizvajalci gasilne opreme.

Projektiranje

Naši stro­kov­nja­ki bodo skrb­no pre­u­či­li vašo zah­te­vo za vgra­dnjo po­žar­ne za­šči­te in po­i­ska­li naj­bolj­šo re­ši­tev za vsak pri­mer po­se­bej. Vse spe­ci­al­ne zah­te­ve bodo po po­tre­bi pre­ver­je­ne na objek­tu.

Izvedba instalacij

Po­žar­na za­šči­ta mora vedno obra­to­va­ti pra­vil­no, zato mo­ra­jo biti vgra­je­ni pra­vil­no iz­bra­ni ma­te­ri­a­li naj­bolj­še ka­ko­vo­sti. Iz­ku­še­ni iz­va­jal­ci del s po­treb­nim stro­kov­nim zna­njem so pogoj, da bo in­sta­la­ci­ja kva­li­te­tno iz­ve­de­na.

Prodaja opreme

Na enem mestu omo­go­ča­mo nakup ce­lo­tne opre­me ak­tiv­nih ga­sil­nih sis­te­mov sve­tov­no pri­zna­nih pro­i­zva­jal­cev po kon­ku­renč­nih cenah. Z na­ši­mi dol­go­le­tni­mi iz­ku­šnja­mi nu­di­mo kupcu pra­vil­ne teh­nič­ne in­for­ma­ci­je in iz­bi­ro ustre­zne­ga ar­ti­kla.

Zagon in šolanje

Pra­vil­ni zagon in vzpo­sta­vi­tev obra­to­val­ne funk­ci­je ga­sil­ne­ga sis­te­ma je pogoj za za­ne­slji­vo in varno de­lo­va­nje ak­tiv­ne po­žar­ne in­sta­la­ci­je. Naši stro­kov­nja­ki bodo pre­ve­ri­li vse do­se­že­ne ve­li­či­ne in­sta­la­ci­je ter po pra­vi­lih stro­ke opra­vi­li zagon (com­mis­si­o­ning) ga­sil­ne­ga sis­te­ma. Dobro iz­šo­la­ni upra­vljav­ci ga­sil­nih sis­te­mov za­go­ta­vlja­jo dobro sta­nje in­sta­la­ci­je, zato vas bodo naši stro­kov­nja­ki se­zna­ni­li z vsemi po­treb­ni­mi na­lo­ga­mi, ki so po­treb­ne za upra­vlja­nje z in­sta­la­ci­jo.

Vzdrževanje in servis

Vzdrževanje in servisiranje sistemov in naprav Minimax in Viking izvaja podjetje Protipožarni sistemi d.o.o., ki sta ga partnersko ustanovili podjetji IMP, d.d. in Zarja Elektronika d.o.o. Za več informacij obiščite spletno stran http://www.protipozarni.si/